Piespiedu nomas līgumu noslēgšana

Denacionalizācijas rezultātā Latvijā ir izveidojusies visai unikāla situācija, kas pieļauj piespiedu nomas attiecību nodibināšanu, ja zemes īpašnieks ir viena persona, bet ēka pieder citai personai. Ņemot vērā, ka zemes gabala īpašnieka īpašums ir apgrūtināts ar citas personas nekustamo īpašumu, tad ir iespējams prasīt taisnīgu atlīdzību par zemes gabala izmantošanu  – prasīt piespiedu nomas līguma noslēgšanu.

Piespiedu nomas maksas maksimālais apmērs ir fiksēts tikai attiecībā uz daudzdzīvokļu ēkām, proti, saskaņā ar likuma „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” 12.panta 21 daļu, zemes nomas maksa daudzdzīvokļu mājām nosakāma 6 procenti gadā no zemes kadastrālās vērtības, turklāt papildus ir jāmaksā arī nekustamā īpašuma nodoklis par zemes gabala izmantošanu.

Visos tajos gadījumos, kad runa nav par daudzīvokļu ēkām, kas atrodas uz zemes gabala, nomas maksas apmēru nosaka tiesa, ņemot vērā prasītāja argumentāciju un lietā esošos pierādījumus.

Mūsu biroja juristi palīdzēs vest sarunas par piespiedu nomas līguma noslēgšanu, sagatavos prasības pieteikumu iesniegšanai tiesā kā arī veiks citas darbības, kas saistītas ar piespiedu nomas līgumu noslēgšanu.

Aktualitātes:

  1. Taisnīga atlīdzība par zemes gabala izmantošanu piespiedu nomas gadījumā